بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رضایت کارکنان (مورد مطالعه: بانک ملت شهرستان نوشهر)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 397

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMR03_079

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابعانسانی بر روی رضایت کارکنان در بانک ملت شهرستان نوشهر میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر ۵۰۰ نفر از مدیران و کارکنان بانک ملت شهرستان نوشهر میباشند که با استفاده از فرمول کوکران، ۱۱۷ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین مدیریت منابع انسانی و رضایت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نویسندگان

نازنین خداویردی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت دولتی موسسه آموزش عالی مارلیک، نوشهر، ایران.