تحلیل چگونگی موفقیت زنان در مدیریت، و غلبه بر موانع درک شده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 545

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMR03_078

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

امروزه حضور زنان در عرصه های اجتماعی رشد یافته است اما هنوز موانعی بر سر این موفقیت مشاهده می شود. بنا بر پژوهش های پیشین، زنان برای موفقیت و رسیدن به موقعیت درخور، با موانعی مواجهند، و از مهمترین این موانع نداشتن الگویی به عنوان راهنما جهت مواجهه با موانع موجود می باشد، پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی دستیابی مدیران زن به پست های مدیریتی در شرکت های کوچک واقع در شهرک های صنعتی کرج انجام گرفت تا بتواند چگونگی عملکرد زنان مدیر و موفق را تحلیل نماید. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها کیفی(مصاحبه نیمه ساختار یافته) می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و طبقه ای با تعداد ۱۳ مصاحبه انجام شده است. برای تجزیه تحلیل محتوای مصاحبه ها، احصای مفاهیم و مقولات از روش کد گذاری باز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر مدیران زن شرکت های کوچک در شهرک های صنعتی کرج بوده است که در حوزه فنی خود تخصص دارند. نتایج پژوهش حاکی از شناسایی ۳۰ مفهوم و ۸ مقوله به عنوان عوامل موفقیت زنان در پست های مدیریتی است.

نویسندگان

مهدیه اکبریان مهر

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی

فریبا نوری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه الزهرا