ارزیابی میزان کلروفیلa و فیتوپلانکتونهای خلیج فارس با استفاده از سنجنده MODIS (ماهواره( Aqua طی بازه زمانی ۲۰۰۴-۲۰۲۱ و بررسی آثار بهینه آن بر آبزیان مفید دریایی (میگو/ماهی) و تبعات سوء آن بر سازه های دریایی (بتنی/فولادی) موجود در محدوده خلیج فارس

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 190

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPGO05_017

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1401

چکیده مقاله:

وضعیت موجود کلروفیلa در آبهای خلیج فارس و تاثیر آن بر تراکم فیتوپلانکتونها که اثر مستقیمی بر جمعیت آبزیان دارد در بازه زمانی ۲۰۰۴ - ۲۰۲۰ بصورت میانگین فصلی بواسطه تصاویر دریافتی سنجنده مودیس مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشاتی در سواحل ایستگاه های منتخب استان بوشهر: عسلویه، لاور، کبگان، باشی و بندر بوشهر طی فصول سرد و گرم سال طی یک پریود زمانی خاص صورت پذیرفت. بطور کلی میزان تجمع فیتوپلانکتون ها در فصول سرد سال (اواخر پائیز تا اوایل بهار) بیش از سایر فصول گزارش شده است. نتایج آزمایشگاهی و تطابق با تصاویر دریافتی از سنجنده مودیس مبنی بر تراکم این موجودات ذره بینی در دمای ۲۵ - ۲۸ درجه سلسیوس آب خلیجفارس در فصول سرد سال حاکی از افزایش تولید این میکروجلبکها بواسطه کاهش شوری و دمای سطح آب، وجود نیترات و فسفات در آبهای خلیجفارس میباشد. تحلیل تصاویر دریافتی از ماهواره و صحت سنجی پارامترهایی از قبیل: دما، شوری آب و ... با استفاده از بانک اطلاعاتی بویه هواشناسی استان بوشهر طی بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار گرفت. تراکم میکروجلبکها آثار بسیار مفیدی بر جمعیت میگو و ماهیان در زیستگاه های خلیج فارس داشته است. آزمایشاتی مبنی بر تجمع این موجودات و تبعات سوء آنها بر طول عمر سازه های دریایی از قبیل: اسکله ها، سکوهای نفتی و ... در آبهای خلیج فارس مشاهده شد که به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.

نویسندگان

عباس زارعی

دانشجوی دکتری شیمی آلی – رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی استان بوشهر

فرج اله شکوهی پور

کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی - مدیرکل هواشناسی استان بوشهر

سیدمهدی محمودی

کارشناس ارشد فیزیک دریا – کارشناس سنجش از دور تحقیقات هواشناسی استان بوشهر

محمدرضا انصاری

کارشناس ارشد فیزیک حالت جامدات – رئیس اداره دریایی هواشناسی استان بوشهر

علیرضا بهادری

کارشناس ارشد اقلیم شناسی – کارشناس مسئول شبکه پایش هواشناسی استان بوشهر