افزایش کارآیی مصرف آب در کلزا با انجام کم آبیاری دربرخی مراحل رشد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 208

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSDEM03_093

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر حذف آبیاری در برخی مراحل رشد کلزا ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار در سه تکرار به مدت سه سال زراعی در ای ستگاه تحقیقاتی کهریز ارومیه مورد اجرا قرار گرفت و تیمارهای مورد برر سی شامل : ۱I = انجام آبیاری در کلیه مراحل رشد ۲I = حذف آبیاری درمرحله غنچه دهی ۳I = حذف آبیاری در مرحله گل دهی ۴I = حذف آبیاری در انتهای مرحله گلدهی و ابتدای شکل گیری غلاف ۵I = حذف آبیاری در مرحله رشد کامل غلاف ها بود اعمال تیمارهای آبیاری مطابق الگوی طرح از ابتدای مرحله غنچه دهی بود پس از برداشت محصول مقدار عملکرد دانه آن توزین گردیده سپس در صد روغن دانه تعیین شد تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار MSTATC بر روی نتایج عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب و درصد روغن صورت گرفته و میانگین ها به روش آزمون دانکن گروه بندی شدند همچنین ضمن تعیین مقادیرآب مصرفی تیمارها، کارآئی مصرف آب محاسبه و همراه با تجزیه و تحلیل آماری نتایج عملکرد مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر تیمار حذف آبیاری بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب در سطح ۱ % معنی دار بود و بر روی درصد روغن معنی دار ود، ولی حداکثر در صد روغن ازتیمار ۲I به مقدار ۴۳/۳۸ درصد حاصل شد برای کسب حداکثر محصول از واحد سطح زمین تیمار ۱I و برای رسیدن به حداکثر استفاده از واحد آب تیمار ۲I توصیه می شود

نویسندگان

رقیه رضوی

پژوهشگر موسسه تحقیقات خا ک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، تهران

علی اکبر عزیزی زهان

کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت آذربایجان شرقی

نرگس رضوی

کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت آذربایجان شرقی

حسن وطن خواه

کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت آذربایجان شرقی

بهارین علی اشرفی

دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

تورج جدیدی

مدیر کل هواشناسی استان کرمان