بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش مشگین شهر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 241

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA06_043

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنانآموزش و پرورش مشگین شهر بود. این پژوهش میدانی بوده و از نوع کاربردی ،توصیفی و همبستگی می باشد. تعداد آزمودنی این پژوهش ۱۵۲ نفر بوده که ۱۳۹ نفر نمونه آماری را در بر میگیرد. که به صورت نمونهگیری طبقهای نسبتی از بین کارکنان آموزش و پرورش مشگین شهر انتخاب شده اند .برای گردآوری داده های پژوهش، از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی و همکاران (۱۳۹۰)، خلاقیت زو و جورج((۲۰۰۱ و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (۱۹۹۰)، استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای پرسشنامه مدیریت استعداد ۰/۸۲، خلاقیت ۰/۸۲ و عملکرد سازمانی ۰/۸۴ مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از بسته آماریهای PLS,spss استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد، بین مدیریت استعداد با خلاقیت با، بین جذب استعدادها با عملکرد سازمانی، بین ارزیابی و کشف استعدادها با عملکرد سازمانی، بین توسعه و آموزش استعدادهابا عملکرد سازمانی و نگهداری و حفظ استعدادها با عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج مدلیابی معادلات ساختاری نیز نشان داد، خلاقیت کارکنان در رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی، میتواند نقش میانجی داشته باشد.

نویسندگان

راضیه رحیمی احمدآبادی

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد مشگین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مشگین شهر، ایران

رسول فانی خیاوی

عضو هیات علمی، گروه مدیریت، واحد مشگین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مشگین شهر، ایران