بررسی تاثیر سرمایه های انسانی، کمک هزینه های دولت و همکاری سازمانی بر عملکرد صادارتی با نقش میانجی نوآوری های تکنولوژیک و غیرتکنولوژیک و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های صادرکننده میوه در شهر تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISME02_040

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی بررسی تاثیر کمک هزینه های دولت و همکاری سازمانی با نقش میانجی نوآوری های تکنولوژیک و غیرتکنولوژیک و عملکرد سازمانی بر عملکرد صادارتی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان بخش بازرگانی در شرکت های صادرکننده میوه بودند که از میان آن ها ۲۰۰ نفر به روش خوشه ای – تصادفی انتخاب و پرسشنامه های استاندارد بین این افراد توزیع گردید. داده های جمع آوری شده، به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شدند و نتایج به دست آمده نشان داد که کمک هزینه نوآوری بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد. سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی تاثیر معنی داری دارد. همچنین همکاری سازمانی نیز بر نوآوری سازمانی تاثیرگذار است. همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد نوآوری به واسطه بهبود عملکرد سازمانی بر بهبود عملکرد صادراتی تاثیر دارد ولی نتایج این تحقیق تاثیرگذاری نوآوری بر عملکرد صادراتی به طور مستقیم را تایید نکرد.