بررسی آسیب شناسی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بیمه- مطالعه موردی کارکنان شرکت بیمه کوثر استان البرز

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 165

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL07_004

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی افزایش مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیتهای اساسی هر سازمان و اثر بخش ترین دارایی برای ابقا بازدهی در هرسازمان می باشد. منابع انسانی عملکرد سازمان را افزایش می دهد وضمن ایجاد مزیت رقابتی مستمر، در افزایش بهره وری نیز نقش اساسی دارد.(اردستانی و ورزشکار، ۱۳۹۵)مدیریت ریسک منابع انسانی موثر یک عامل کلیدی در موفقیت شرکتها است. شرکت ها به مدیریت انواع ریسکهایی که شرکت ممکناست با آن مواجهه شود، از قبیل ریسک عملیاتی، ریسک سرمایه گذاری مجدد و ... توجه نشان داده اند، اما به ریسک هایی که ازسوی منابع انسانی ممکن است به شرکت تحمیل شود توجه کمتری نشان داده شده است. در مقابل کاهش اهمیت وجود انسانیتوسعە تکنولوژی خلاف آن را ثابت کرده است، یعنی، در جاهایی که از تکنولوژی های پیشرفته و متوسط استفاده می شود، تکنولوژیدر صورت عدم وجود نیروی انسانی ماهر، خود به تنهایی کافی نیست. پس عامل انسانی در بسیاری از فعالیت ها و عملکردهایسازمانی مهمترین عامل است.بر این اساس در این مقاله به بررسی آسیب شناسی ریسک منابع انسانی در صنعت بیمه در سطح شرکت های بیمه واقع در استان الرز پرداخته ایم. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش پژوهش کمی و از روش های آماری توصیفی و روش تحقیق همبستگی یک متغیره ای برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی و استفاده از جدول فراوانی و نمودارها بهره گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات در ایان مقاله از طریق توزیع پرسشنامه در میان کارشناسان و خبرگان بیمه کوثر استان البرز و به صورت میدانی بوده است.

نویسندگان

محمد ابراهیم پورملکی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه پیام نور مرکز کرج - مسئول بخش بازاریابی بیمه کوثر سرپرستی البرز

حجت اله لباف

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز کرج - مسئول بخش صدور بیمه کوثر سرپرستی البرز