اثر محلول پاشی ریزمغذی ها بر کاهوی لولاروزا Lactuca sativa L . Cv . Lollo Rossa در شرایط کشت هیدروپونیک

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

91

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF07_054

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

کاهو گیاهی سرشار از فیبر است که مصرف آن برای هضم غذا بسیار مفید است و از طرف دیگر کاربرد عناصرریزمغذی نقش بسیار مهمی در افزایش رشد و نمو گیاهان دارند. بدین منظور آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بر روی کاهوی لولارزا در گلخانه ای واقع در منطقه کردان کرج انجام شد. تیمارهای این پژوهش شامل محلول پاشی نانو کلات روی در سه غلظت (عدم مصرف)شاهد ۵/ ۰ ۱گرم در لیتر) و محلول پاشی نانوکلات آهن در دو سطح (عدم مصرف (شاهد) و۱ گرم در لیتر) بودند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که اثرات متقابل محلول پاشی نانوکلات آهن و نانو کلات روی در صفات ارتفاع گیاه پهنای برگ رطوبت نسبی برگ و وزن تر کاهوی لولارزوزا در سطح احتمال یک درصد معنی دارشد. افزایش غلظت نانو کلات روی و همچنین مصرف نانو کلات آهن نسبت به عدد مصرف آن (شاهد) منجر به افزایش صفات فوق در این پژوهش شد. بیشترین مقدار ارتفاع گیاه به مقدار (۱۸/۷۵ سانتیمتر)پهنای برگ( ۱۷/۲۳ سانتیمتر مربع) و رطوبت نسبی برگ (۷۶/۲۴ درصد) وزن ت ر گیاه (۸۴۳/۱۸ گرم در مترمربع) مربوط به اثرات متقابل نانوکلات روی یک گرم در لیتر و نانو کلات آهن یک گرم در لیتر بود و کمترین مقدار صفات فوق نیز مربوط به تیمار شاهد بوده است

نویسندگان

امیرفریدنیا
امیر فریدنیا

دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

روماکلهر منفرد
روما کلهر منفرد

دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران