تاثیر بیوچار و باکتری محرک رشد گیاه در کاهش جذب فلزات سنگین توسط گیاه ذرت آبیاری شده با آب آلوده

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

81

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IWWA03_164

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از پساب در بخش کشاورزی مهمترین راهکار مدیریتی منابع آب است. آبیاری گیاهان با پساب منجر به تجمع فلزات سنگین در گیاهان و خطرات زیستی میشود. استفاده از مواد کم هزینه مثل بیوچارها به عنوان جاذب فلزات سنگین و باکتری محرک رشد گیاه به عنوان راهکاری برای کاهش جذب فلزات سنگین توسط گیاهان پیشنهاد شده است. از این رو، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار بر روی خاک غیر آلوده به فلزات سنگین به منظور بررسی اثر بیوچار و E. cloacae R۷ روی کاهش جذب فلزات سنگین توسط گیاه ذرت آبیاری شده با آب آلوده انجام گرفت . بر اساس نتایج آزمون گلخانه ای آبیاری ذرت با آب آلوده به سرب و کادمیوم منجر به تجمع این فلزات در اندام هوایی گیاه به میزان بالاتر از حد مجاز برای استفاده دام شد. اما غلظت این فلزات در اندامهای هوایی گیاهانی که با ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد آلودگی آبیاری شدند، کمتر از حد مجاز برای استفاده دام بود . به علاوه کاربرد توام ۳% بیوچار و باکتری اثر قابل ملاحظه ای بر کاهش جذب فلزات سنگین توسط گیاه ذرت داشت. بر طبق نتایج، به منظور کاهش تجمع فلزات سنگین در گیاه ذرت آبیاری شده با آب آلوده به فلزات سنگین (پساب) پیشنهاد می شود؛ از ترکیب آب معمولی و پساب بصورت مخلوط ۲۵)، ۵۰ و %۷۵ پساب) برای آبیاری اراضی ذرت استفاده شود یا در صورت استفاده از % ۱۰۰ پساب، از %۳ بیوچار و باکتری مقاوم به فلزات سنگین (E. cloacae R۷) به صورت توام استفاده شود.

نویسندگان

مطهرهعابدین زاده
مطهره عابدین زاده

دانشجوی دکتری،بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشگاه شهید چمران اهواز،

حسناعتصامی
حسن اعتصامی

دانشیار، گروه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشگاه تهران

حسینعلیعلیخانی
حسینعلی علیخانی

استاد، گروه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشگاه تهران