تبیین عوامل موثر بر مشارکت شبکه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

70

فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCCS-23-57_014

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تبیین عوامل موثر اجتماعی بر مشارکت کاربران ایرانی در اینستاگرام است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر طرح آمیخته از نوع متوالی اکتشافی است. رویکرد پژوهش در بخش کیفی از نوع اکتشافی است و در بخش کمی توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه موردمطالعه بخش کیفی از میان متخصصان علوم ­ارتباطات و جامعه­شناسی که کاربر اینستاگرام بودند با روش غیر­احتمالی هدفمند انتخاب شده­اند. جامعه آماری بخش کمی کاربران اینستاگرام شهر کرج در سال ۱۳۹۹ هستند. آی پی کاربرانی که کاربری آن ها با­ توجه به موقعیت مکانی­شان در اینستاگرام موید سکونتشان در شهر کرج بود با کمک شرکت ارائه خدمات تبلیغاتی در اینستاگرام شناسایی شدند و با روش احتمالی و نمونه گیری تصادفی ساده با به کارگیری فرمول کوکران ۳۸۴ نفر انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری و تکنیک تحلیل ­داده­ها در مرحله کیفی مصاحبه نیم­ساختاریافته و تکنیک تحلیل­ مضمون و در بخش کمی پرسش نامه محقق­ساخته و مدل­یابی­ معادلات­ ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل است. نتایج نشان­ می دهد که ویژگی های سیاسی، فردی، نظام رسانه­ای، ویژگی های فرهنگی و ویژگی های اینستاگرام تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر مشارکت دارند. بیشترین تاثیر را نظام­ رسانه­ای کشور و کمترین تاثیر را ویژگی­های سیاسی دارد و متغیر ویژگی­های محتوا بر مشارکت تاثیر معناداری نداشته ­است. 

نویسندگان

فاطمهراه پیمافرد
فاطمه راه پیمافرد

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال rahpeymafard@gmail.com

افسانهمظفری
افسانه مظفری

دانشیار گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول) a.mozaffari@srbiau.ac.ir

داودنعمتی انارکی
داود نعمتی انارکی

دانشیار گروه روزنامه نگاری و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما nemati@iribu.ac.ir