طراحی و ارائه پروتکل تمرینی برای ایجادHRDPدر برآورد آستانه بیهوازی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCSPUMA01_098

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

نقطه شکست ضربان قلب HRDP ، در واقع نقطه انحراف از ارتباط خطی بین ضربان قلب و بار کار است که در طول یک بار کار فزاینده رخ می دهد. نشان داده شده است که نقطه شکست ضربان قلب همزمان با آستانه بی هوازی رخ می دهد. هدف از اجرای این تحقیق طراحی و ارائه پروتکل آزمایشگاهی به روی نوارگردان برای ایجاد HRDP در برآورد آستانه بی هوازی بود. در این راستا، تعداد ۸۰ نفر از مردان فعال ۱۹ تا ۳۰ ساله انتخاب و پروتکل تمرینی با ۷۵ درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه را انجام دادند. همزمان، در طول اجرای پروتکل تمرینی، خونگیری با استفاده از نیدل یک نمونه ی خون در مرحله ی استراحت، دو نوبت قبل از HRDP و دو نوبت پس از HRDP صورت گرفت. تغییرات ضربان قلب فعالیت آزمودنی ها در طول اجرای پروتکل تمرینی با استفاده از تله متری( Polar (Vantage Sport Tester XL لحظه به لحظه ثبت شد. نتایج نشان داد اگر پروتکلی به روی نوار گردان با ۷۵درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه هر آزمودنی شروع شده وبه مدت یک دقیقه ادامه یابد و پس از یک دقیقه، سرعت حرکت نوارگردان به میزان ۲ کیلومتر بر ساعت در هر دقیقه افزایش یابد، نقطه شکست ضربان قلب رخ می دهد. با توجه به نتایج حاصله چنین می توان نتیجه گیری نمود که پروتکل تمرینی طراحی شده به روی نوارگردان با بهره گیری از روش Dmax و با استفاده از HRDP، روش دقیقی برای برآورد آستانه بی هوازی است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

معرفت سیاه کوهیان

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

سلیم اوج

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

حامد هاشم نژاد

کارشناس علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران