استقلال مدیران ، کنترل استراتژیک ، سیاست های سازمانی و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک: یک تحقیق تجربی در کارکنان شهرداری بجنورد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA15_016

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401

چکیده مقاله:

این مقاله در مورد تاثیر استقلال مدیران و کنترل استراتژیک بر سیاست های سازمانی گزارش می دهد و نشان می دهد که چگونه تاثیرات بعدی بر برنامه ریزی استراتژیک تاثیر دارد. با این کار ، دستورالعمل های خاصی را که یک برنامه تحقیقاتی مدیریت استراتژیک متعادل ممکن است اتخاذ کند ، مشخص می کند. از آنجایی که سیاست های سازمانی علاقه مندی مداوم به ادبیات مدیریت داشته اند پرسشنامه تحقیق حاضر ۲۰ سوالی براساس مطالعه النارد((۲۰۱۶ تنظیم گردید که پایایی پرسشنامه مورد نظر با روش ضریب آلفای نسخه SPSSکرونباخ تایید گردید . جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار استقلال مدیران استفاده گردید نتایج فرضیات تحقیق نشان داد۱۹PLS و روش مدل ساختاری با نرم افزار با سیاست های سازمانی رابطه مثبت دارد همچنین کنترل استراتژیک سیاست های سازمانی را کاهش می دهد از طرفی نتایج نشان داد سیاست های سازمانی تاثیر منفی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک دارند

کلیدواژه ها:

استقلال مدیران ، سیاست های سازمانی ، کنترل استراتژیک سیاست های سازمانی ، اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک

نویسندگان

مجید حق بین

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بین الملل، کارمند شهرداری بجنورد