بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در شهرداری بجنورد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA15_011

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی کارآفرینی سازمانی میباشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شهرداری مرکزی، منطقه ۱ و ۲ به تعداد(۳۵۰ نفر) بودند که با توجه به جدول مورگان((۱۹۷۲ تعداد ۱۸۶ نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری در دسترس احتمالی انتخاب شدند جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۱ محاسبه شد. روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه ۱۹ و روش مدل ساختاری با نرم افزار PLS استفاده گردید. بین فناوری اطلاعات ارتباطات و نوآوری ،کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین کارآفرینی و نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. کارآفرینی سازمانی رابطه بین نوآوری سازمانی فناوری، اطلاعات و ارتباطات و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند.

نویسندگان

حسن فرجی

کارمند شهرداری بجنورد