بررسی رابطه بین درهم تنیدگی سازمانی و تعهد عاطفی بانقش میانجی رضایت شغلی و نقش تعدیلگری تعامل کاری در شهرداری بجنورد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA15_008

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین درهم تنیدگی سازمانی و تعهد سازمانی (تعهد عاطفی) بانقش میانجی رضایت شغلی و نقش تعدیلگری تعامل کاری صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روشو ماهیت توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شهرداری مرکزی، منطقه ۱ و ۲ به تعداد(۳۵۰ نفر) بودند که با توجه به جدول مورگان((۱۹۷۲ تعداد ۱۸۶ نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری دردسترس احتمالی انتخاب شدند. . جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۲۴ سوالی تومازی((۲۰۲۰ استفاده شد پایایی پرسشنامه مذکور به روش آلفای کرونباخ برای کل سوالات ۰/۸۹ بدست آمد و روایی محتوای پرسشنامه نیز مورد تایید استاد راهنما قرار گرفت. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی ( میانگین، درصد و شکل) از طریق نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) به کمک نرم افزار PLS نسخه ۳ تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، بین درهم تنیدگی سازمانی و تعهد سازمانی (تعهد عاطفی) بانقش میانجی رضایت شغلی و نقش تعدیلگری تعامل کاری رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه ها:

درهم تنیدگی سازمانی ، تعهد سازمانی (تعهد عاطفی) ، رضایت شغلی ، تعامل کاری

نویسندگان

حجت امانی

کارمند شهرداری بجنورد