اثر هشت هفته تمرینات DNS بر تعادل و عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به آلزایمر

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 588

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTIC04_019

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: بیماری آلزایمر، یک بیماری اپیدمی است که به طورجدی بر روی شناخت، خلق وخو فعالیت های روزانه تاثیرگذار است. یکی از رایج ترین وجدیترین پیامدهای سالمندی، سقوط و افتادن است بنابراین ارائه مداخلات برای این منظور مهم می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات DNS بر تعادل و عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به آلزایمر می باشد.روش کار: بدین منظور تعداد ۳۰ فرد مبتلا به آلزایمر، سطح یک تا سه انتخاب و در دو گروه تمرینی تمرینات DNS و گروه کنترل (هر گروه ۱۵ نفر) قرار گرفتند. گروه تمرینات DNS به مدت ۸ هفته و هفته ای ۳ جلسه تمرینات مربوط به خود را انجام دادند. آزمون تعادل TUG و آزمون های سرعت راه رفتن، عرض گام و طول گام در پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. برای سنجش تغییرات درون گروهی از آزمون تی زوجی و برای اندازه گیری تغییرات بین گروهی از آزمون آنکوا در سطح معناداری P<۰/۰۵ استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون تی زوجی نشان داد تنها در گروه تمرینات DNS در تمامی متغیرها بین پیش آزمون و پس آزمون اختلاف معنی داری وجود داشت P<۰/۰۵ پیش آزمون و پس آزمون اختلاف معنی داری وجود داشت نبود P>۰/۰۵ همچنین نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد بین دو گروه در پس آزمون در تمامی متغیرها اختلاف معنی داری وجود دارد P<۰/۰۵ به طوری که تعادل TUG ، سرعت راه رفتن، طول گام و عرض گام گروه تمرینات DNS بهتر از گروه کنترل بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه می گیریم تمرینات DNS می تواند باعث بهبود تعادل و پارامترهای کینماتیکی راه رفتن (عرض گام، طول گام و سرعت راه رفتن) شود و مربیان و متخصصان می توانند از این تمرینات برای بهبود تعادل، سرعت راه رفتن، طول گام و عرض گام افراد مبتلا به آلزایمر استفاده کنند

کلیدواژه ها:

تمرینات DNS ، تمرینات ثبات داینامیک عصبی عضلانی ، آلزایمر ، عملکرد حرکتی ، تعادل

نویسندگان

فایزه شاه محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج. کرج، ایران.

محمد حسین ناصر ملی

استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج، کرج، ایران.