بررسی نقش توانمندسازی منابع انسانی در توسعه سازمانی(مورد مطالعه کارکنان شهرداری شهر رشت)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 380

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS07_009

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1401

چکیده مقاله:

روش توصیفی-تحلیلی و نوع آن کاربردی می باشد. جامعه آماری کارکنان شهرداری رشت در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۸۰۰ نفر می باشد جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که در نهایت ۳۸۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و روش نمونه گیری نیز تصادفی می باشد. روش گرداوری دادها به صورت کتابخانه ای و ابزار گردآوری داده ها به صورت پرسشنامه محقق ساخته شده بود که روایی آن به تایید خبرگان رسید و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss۲۲ و آزمون اسپیرمن استفاده شده است بر اساس نتایج در فرضیه اول با توجه به نتایج اسپیرمن بین مهارت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان با ضریب همبستگی ۰/۸۷۴ و سطح معنی داری ۰/۰۰۰ می توان گفت بر اساس نتایج بین دو متغیر فوق رابطه ای معنادار وجود دارد به طوریکه مهارت می تواند عاملی در توسعه سازمانی بر اساس توانمند سازی کارکنان باشد.در فرضیه دوم بین نگرش منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج اسپیرمن بین نگرش منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان با ضریب همبستگی ۰/۹۰۵ و سطح معنی داری ۰/۰۰۰ می توان گفت نگرش منابع انسانی باعث توانمندسازی و توسعه سازمانی می شود. در فرضیه سوم بین شخصیت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج اسپیرمن بین شخصیت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان با ضریب همبستگی ۰/۸۷۶ و سطح معنی داری ۰/۰۰۰ می توان گفت شخصیت منابع انسانی باعث توانمندسازی و توسعه سازمانی می شود.

نویسندگان

فرشته موقتی مقدم

کارشناسی مدیریت فرهنگی.ایران

اسماعیل علی محمدی

پست رئیس اداره منابع انسانی و توسعه سرمایه انسانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری