ارزیابی مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 190

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMDP-23-2_005

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1400

چکیده مقاله:

مقاله حاضر، حاصل پژوهشی است که با هدف سنجش مشارکت کارکنان در تصمیمگیری مدیران و تعیین عوامل مرتبط با آن در یک نهاد دولتی انجام شده است. برای ارزیابی مشارکت کارکنان در تصمیمگیری مدیران، پرسشنامه ای با ۳۸ سئوال طراحی شد و پس از تایید روایی صوری پرسشنامه از طریق کسب نظر اساتید و متخصصان، اعتبار آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، ۹۵/۰ برآورد شد. با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی، از بین ۶۸۰ نفر کارکنان رسمی جامعه آماری سازمان مذکور، ۳۳۰ نفر انتخاب شدند و در پایان محاسبات آماری ۲۴۰ پاسخنامه کامل (۷/۷۲%) انجام شد. در این مطالعه، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق یافته های تحقیق، میزان مشارکت کارکنان در تصمیمگیری مدیران، کمتر از سطح متوسط است؛ به غیر از متغیرهای جنسیت و پست سازمانی، متغیرهای تحصیلات، سن و تجربه خدمتی کارکنان با مشارکت آنها در تصمیمگیری مدیران رابطه ندارد.

نویسندگان

محمود اکرامی

دانشگاه پیام نور

رقیه شیرنژاد

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی