ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 145

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPP-45-1_002

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1400

چکیده مقاله:

ویروئید کوتولگی رازک (HSVd) در سال های اخیر به عنوان عامل همراه با بیماری های زرد و چوب پنبه ای شدن رگبرگ در درختان پرتقال واشنگتن ناول و شقاقی شدن پوست لیموشیرین از مرکبات استان فارس و به عنوان عامل بیماری کاککسیای مرکبات از استان مازندران گزارش گردیده است که نشان دهنده اهمیت این عامل بیماری زا در ایران است. در این مطالعه تعدادی نمونه بدون علائم مشخص از باغ های مرکبات استان فارس از نظر وجود ویروئید، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج آر ان ا و انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز با ترانویسی معکوس، ژنوم کامل ۳ جدایه ویروئید موجود در نمونه ها تعیین ترادف شد و با ژنوم کامل دو جدایه از استان فارس و دو جدایه ویروئید کوتولگی رازک از استان مازندران که قبلا تعیین ترادف شده بودند و برخی دیگر از جدایه های HSVd از سایر نقاط جهان مقایسه گردید. این مطالعه نشان داد که حداقل دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک در مرکبات استان فارس وجود دارد. از نظر فیلوژنتیکی، جدایه های HSVd از استان فارس برخلاف جدایه های استان مازندران، در گروه های مختلف جای گرفتند. جدایه HSVd-cit ۱ از لیمو شیرین از تمام جدایه های دیگر مورد مطالعه متفاوت بود و خود در یک گروه مستقل قرار گرفت. این امر بیانگر تنوع بیشتر جدایه های HSVd استان فارس در مقایسه با جدایه های استان مازندران می باشد.