بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی عملکرد ذیحسابان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 306

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDEM-1400-47_001

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1400

چکیده مقاله:

هدف تحقیق ، شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد ذیحسابان و ارزیابی آنهاست که جزو اولویت های هر سازمان بوده و نقش نخبگان سازمانی در این زمینه بسیار مهم است. در تحقیق پیش رو که از جمله تحقیقات کمی است با استفاده از رویکرد دلفی، ابتدا با تکیه بر ادبیات پژوهش در حوزه ارزیابی عملکرد و نیز نظرات صاحبنظران و خبرگان، مجموعه ای از عوامل مرتبط برگرفته از تعاریف موجود ارزیابی عملکرد ، شناسایی و به شکل شاخص ها و معیارها دسته بندی گردیدند. گروه نخبگان به تعداد ۱۲ نفر با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی شناسایی و انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته خبرگی، شاخص ها و معیارهای اصلی شامل : مجریان ، عوامل محیطی ، بروکراسی نظام اداری ،خط مشی ، ذی نفعان شناسایی شده و سپس سوالات تدوین و به روش پیمایشی به بررسی تاثیر آنها بر روی عملکرد ذیحسابان در نظام ارزیابی عملکرد پرداخته شده است، این پژوهش در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده و جامعه نمونه نیز از بین فعالین و کارشناسان خبره در عرصه نظام ذی حسابی کشور می باشند که به تعداد ۱۳۷ نفر به روش سرشماری انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای بررسی روابط علی بین متغیر های موجود از تکنیک حداقل مربعات جزئی بهره برده ایم و از نرم افزار SPSS و SmartPLS استفاده شده است. نتایح بدست آمده : از بین شاخص ها، مجریان ، بیشترین و ذی نفعان کمترین تاثیر را بر عملکرد ذی حسابان و ارزیابی آنها دارند.

نویسندگان

حسن خسروی

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

عادل آذر

استاد، گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

مرتضی موسی خانی

استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی مرتضوی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران