CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص های موثربرموفقیت ورزشی تیم های ایران دررویدادهای بین المللی

عنوان مقاله: کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص های موثربرموفقیت ورزشی تیم های ایران دررویدادهای بین المللی
شناسه ملی مقاله: JR_MSY-15-31_007
منتشر شده در در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامرضا شعبانی بهار - دانشیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
نصراله عرفانی - استادیار،گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران
محمود گودرزی - استاد،گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی منصف - دکتری، مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (نویسنده مسئول) Email:ali_monsef_۸۹@yahoo.com

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش، تبیین شاخص­های موثر بر موفقیت ورزشی تیم­های ایران در رویدادهای بین­المللی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل مربیان، ورزشکاران و مدیران اجرایی چهار فدراسیون­ منتخب و همچنین مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش وجوانان بود که به طور غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند. با استفاده از جدول مورگان ۱۵۳ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بررسی جو ورزش نخبگان(دی بوسچر و همکاران،۲۰۱۱) شامل ۹۵ سوال  بود. روایی محتوایی آن توسط متخصصان این حیطه مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز از طریق مطالعه مقدماتی با ۳۰ نفر و آزمون آلفای کرونباخ (۹۳/۰) به­ دست آمد. عوامل موثر بر موفقیت ورزشی تیم­ها با استفاده از مدل تحلیل مسیر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که دو عامل بیرونی حمایت مالی و عامل محیط قهرمانی با اثرکل به ترتیب (۰۱/۰ , P < ۱۸۹/۰) و (۰۵/۰ , P < ۱۹۹/۰) بر موفقیت ورزشی اثر معنی­داری دارد. همچنین، متغیرسیستم مربیگری با ضریب استاندارد ۳۴۸/۰ بیشترین اثر و متغیرهای مشارکت ورزشی با ضریب استاندارد ۰۳۵/۰ و حمایت شغلی- ورزشی با ضریب استاندارد ۱۳۴/۰کمترین اثر مستقیم را بر موفقیت ورزشی دارند. بدین ترتیب، مدیران و سیاست­گذاران ورزشی    می­توانند با شناخت عوامل موفقیت، سرمایه گذاری و تمرکز مناسبی بر این عوامل داشته باشند.

کلمات کلیدی:
واژگان کلیدی: موفقیت ورزشی, محیط قهرمانی, جو ورزش نخبگان, تحلیل مسیر و مربیان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1411843/