CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیون های منتخب ورزشی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیون های منتخب ورزشی
شناسه ملی مقاله: JR_MSY-15-32_001
منتشر شده در در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامرضا شعبانی بهار - دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمود گودرزی - استاد تمام، مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حبیب هنری - دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
حمیدرضا مقصودی ایمن - دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران(نویسنده مسئول) E-mail: mahamsport@gmail.com

خلاصه مقاله:
هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تاثیرمدیریت مشارکتی و تفکر راهبردی در فدراسیون های منتخب ورزشی ایران است. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسشنامه مدیریت مشارکتی(لباف و رنجبر،۱۳۸۱) و پرسش نامه استاندارد تفکر راهبردی (لیدکا، ۱۹۹۸) با روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و پایایی پرسشنامه مدیریت مشارکتی (۸۸/۰) و پرسش نامه تفکر راهبردی (۹۶/۰) با استفاده از ضریب الفای کرونباخ تعیین گردید. جامعه آماری تحقیق شامل ۹۰۰ نفر از روسا و کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود و ۲۶۹ نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی- ارتباطی می باشد که بنا بر مدل معادلات ساختاری (مدل ساختاری، تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد مولفه های "مشارکت در هدف گذاری، تصمیم گیری، حل مشکلات و تغییر و تحول" بر مدیریت مشارکتی اثر مستقیم معنی داری دارند. مولفه های "نگرش سیستمی، تمرکز بر هدف، تفکر فرضیه محور، فرصت طلبی هوشمندانه و تفکر به موقع" بر تفکر راهبردی اثر مستقیم معنی داری دارند. در مجموع، مدیریت مشارکتی بر تفکر راهبردی در فدراسیون‎های منتخب ورزشی اثر مستقیم و معنی داری دارد و شاخص های آزمون برازندگی مبین برازندگی مدل تاثیر مدیریت مشارکتی بر تفکر راهبردی هستند. بنابراین، توسعه مشارکت بین مدیران و کارکنان فدراسیون های ورزشی، موجبات بهبود تفکر راهبردی در بین فدراسیون های ورزشی را در آینده رقم خواهد زد.

کلمات کلیدی:
واژگان کلیدی: مدیریت مشارکتی, تفکر راهبردی و فدراسیون های ورزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1411825/