CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تأثیر دمای پایین و طول روز بلند بر ریزغدهزایی سیبزمینی در شرایط آزمایشگاهی

عنوان مقاله: تأثیر دمای پایین و طول روز بلند بر ریزغدهزایی سیبزمینی در شرایط آزمایشگاهی
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_065
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

طاهره دبیریان - کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
حیدر ذوالنوریان - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
شهریار ساسانی

خلاصه مقاله:
مهمترین محصولات غذایی است که پس گندم، برنج و ذرت رتبه (Solanum tuberosum L. ) سیبزمینی با نام علمی چهارم در جهان را دارا است. بیماریهای ویروسی از مهمترین مشکلات در تولید و تهیه بذر عاری از ویروس سیبزمینی است. امروزه از تکنیکهای کشت بافت به طور گستردهای برای تولید سیبزمینی عاری از ویروس استفاده میشود. به منظور مطالعه اثرات طول روز و درجه حرارت در ریزغدهزایی سیبزمینی، آزمایشی بر روی آگریا که از ارقام تجاری است در محیط کشت به صورت فاکتوریل و بر اساس طرح کاملا تصادفی در شش تکرار انجام شد. ریزنمونههای سه گرهای در دو سطح CCC 19 درجه سانتیگراد قرار داشتند که در مرحله ریزغدهزایی به اتاق سرد با ± فتوپریود(طول روز بلند و تاریکی) در دمای نرمال 2 15 درجه سانتیگراد منتقل شدند. در این آزمایش تعداد ریزغده، میانگین وزن و قطر ریزغده، تعداد برگ، تعداد گره، ± دمای 2 وزن نهایی ریزغده و زمان ظهور اولین ریزغده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دمای نرمال و شرایط تاریکی باعث بیشترین اثر بر تولید ریزغده شده و ریزغدههایی با میانگین قطر بیشتر تولید کرده است. اگرچه شرایط طول روز بلند و دمای نرمال باعث بروز صفات رویشی بهتر مانند تعداد برگ، تعداد گره شده است.

کلمات کلیدی:
. CCC واژگان کلیدی: گیاه کشت بافت، دمای پایین، طول روز بلند، تاریکی، محیط کشت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141085/