CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر پرایمینگ بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی رازیانه

عنوان مقاله: اثر پرایمینگ بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی رازیانه
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_027
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

سحر یاصر کوچه باغ - دانشجوی دکتری-زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگر
بهرام میرشکاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تبریز، ایر
مرضیه حسینی - کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

خلاصه مقاله:
هیدروپرایمینگ به مدت 24 ساعت در ،ppm بهمنظور مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر با نیترات پتاسیم، اسید جیبرلیک با دز 50 دمای اتاق، به همراه شاهد آب مقطر بر جوانهزنی و رشد اولیه رازیانه، آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای گوناگون بر روی طول ریشه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، درصد جوانه زنی، شاخص ویگور معنی دار است. نتایج مقایسه میانگین تیمارها بیانگر آن است که وقتی بذور رازیانه با نیترات پتاسیم کشت شدند، طول ریشه چه آن نسبت به شاهد آب مقطر حدود 47 درصد افزایش نشان داد. در حالی که این افزایش نسبت به شاهد در سطوح تیمار بذر با اسید جیبرلیک، هیدروپرایمینگ به ترتیب 3 و 7 درصد محاسبه شد. وقتی بذور رازیانه با هیدروپرایمینگ کشت شدند، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه آن نسبت به شاهد حدود 10 درصد افزایش نشان داد. در حالی که این افزایش نسبت به شاهد در سطوح تیمار بذر با اسید جیبرلیک، نیترات پتاسیم به ترتیب 9 و 13 درصد محاسبه شد. وقتی بذور رازیانه با نیترات پتاسیم کشت شدند، درصد جوانه زنی آن نسبت به شاهد حدود 55 درصد افزایش نشان داد. وقتی بذور رازیانه با نیترات پتاسیم کشت شدند، شاخص ویگور آن نسبت به شاهد حدود 114 درصد افزایش نشان داد. در بقیه صفات اندازه گیری شده عدم معنی داری مشاهده شد. توصیه می شود با استفاده از تکنیک پرایمینگ قدرت رویشی، جوانه زنی و استقرار گیاهچه را در این گیاه افزایش دهیم.

کلمات کلیدی:
پرایمینگ، جوانه زنی، رازیانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141047/