CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)

عنوان مقاله: تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_020
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهسا افقحوانی شجری - دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه
پرویز رضوانی مقدم - استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قربانی - استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی - دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
به منظور مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز، آزمایشی 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل - در سال زراعی 90 تصادفی با سه تکرار و 8 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- کود زیستی میکوریزا ، 2- کود زیستی میکوریز + کود گاوی، 3- کود زیستی میکوریزا + کود آلی ورمی کمپوست، 4- کود زیستی میکوریزا + کود شیمیایی، 5- کود گاوی، -6 کود آلی ورمی کمپوست، 7- کود شیمیایی و 8- شاهد. نتایج نشان داد کاربرد منابع تغذیه ای اثر معنی داری بر اکثر صفات مورد مطالعه در گیاه دارویی گشنیز داشت. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش، کاربرد تیمارهای کودی بر صفت ارتفاع و تعداد شاخه جانبی گیاه گشنیز معنی دار نبود. نتایج نشان داد بیشترین تعداد چتر در بوته ( 19 )، تعداد چترک در چتر ( 5) و حداکثر درصد0 %) با کاربرد کود زیستی میکوریزا مشاهده شد. کاربرد تلفیقی کود زیستی میکوریزا با سایر کودها اثر به مراتب / اسانس ( 20 21 ) و تعداد دانه در گیاه ( 366 ) در تیمار / بهتری بر اکثر صفات رشدی گیاه داشت؛ به طوری که بیشترین تعداد دانه در چتر ( 6 تغذیه ای کاربرد توام کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی به دست آمد. همچنین مصرف تلفیقی کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی باعث بهبود صفات مربوط به عملکرد گیاه گشنیز شد؛ به طوری که بیشترین مقادیر مربوط به عملکرد دانه ( 1468 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک ( 2602 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت ( 55 %) با مصرف تیمار مذکور به دست آمد. حداکثر عملکرد اسانس ( 2602 گرم در هکتار) نیز در تیمار تلفیقی کود میکوریزا با کود شیمیایی مشاهده شد. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد کود زیستی میکوریزا نقش چشمگیری در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز داشت. علاوه بر این، مصرف تلفیقی کودهای زیستی به خصوص میکوریزا با کود شیمیایی اثر به مراتب بهتری در مقایسه با کاربرد منفرد منابع کودی مورد مطالعه ایجاد کرد.

کلمات کلیدی:
ورمی کمپوست، میکوریزا، عملکرد دانه، عملکرد اقتصادی، درصد اسانس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141040/