CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثرتنش خشکی برمیزان فتوسنتز و فعالیت آنزیم های اکسیداتیو در مرحله گیاهچه ای پنبه

عنوان مقاله: بررسی اثرتنش خشکی برمیزان فتوسنتز و فعالیت آنزیم های اکسیداتیو در مرحله گیاهچه ای پنبه
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_017
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد برزعلی - استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان گرگان

خلاصه مقاله:
بمنظور بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات فتوسنتزی و فعالیت آنتی اکسیدانت های مهم، آزمایشی بر چهار رقم پنبه در مرحله گیاهچه ای در قالب یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام پذیرفت. ارقام مورد آزمایش عبارت بودند از اولتان، شیرپاین 603 ، دلتاپاین 50 و سوپر اکرا و تیمارهای خشکی را آبیاری گلدان تشکیل می داد. بعد از ،(d 25 درصد ظرفیت مزرعه ای همراه با تیمار بدون تنش خشکی ( 0 (d 50 و ( 1 (d2) ،75(d ها در فواصل ( 3 41 روزپس از کاشت در گلدان ها پارامترهائی از جمله میزان فتوسنتز خالص، هدایت روزنه ای برگ، عملکرد کوانتومی برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد (CA) و کاتالاز (APX) میزان کل کلروفیل برگ، فعالیت اسکوربات پرکسیداز ،(Fv/Fm) و کلروفیل CA ،APX که بین طوح تنش خشکی اختلاف معنی داری در مقادیر فتوسنتز، هدایت روزنه ای، فعالیت آنزیمهای وجود داشت اما عملکرد کوانتومی تحت تأثیر تیمار خشکی قرار نگرفت. با افزایش تنش خشکی رقم سوپر اکرا دارای کاهش میزان فتوسنتز خالص کمتری نسبت به سایر ارقام بود. در این مطالعه رقم شیرپاین 603 کمترین و رقم سوپر اکرا بالاترین میزان ن ب ست به سایر ارقام را تنها در شرایط CA را در تمامی سطوح تنش تولید نمودند در حالیکه رقم اولتان بالاترین میزان APX دارا بود. ارائه مدل پیشنهادی جهت برآورد میزان فتوسنتز خالص گیاهچه ها در سطوح مختلف d و 3 d2 ،d سطوح تنش خشکی 1 متغیرهای میزان کلروفیل و عملکرد d نشان داد که در سطح 2 (Stepwise) تنش خشکی با روش تجزیه چند متغیره قدم به قدم هدایت روزنه ای در مدل قرار گرفت. d کوانتومی و در سطح d3 هدایت روزنه ای در مدل قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
پنبه، تنش خشکی، مرحله گیاهچه ای، میزان فتوسنتز خالص، آنزیم های اکسیداتیو، مدل پیشنهادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141037/