CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean در منطقه کرج

عنوان مقاله: شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean در منطقه کرج
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_011
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

پوریا فراهانی پاد - دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن. گروه زراعت و اصلاح نباتات.رودهن.ایران
فرزاد پاک نژاد - مرکز تحقیقات کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کرج
محمد نبی ایلکایی - دانشگاه شهید رجایی. گروه محیط زیست. ایران
فائزه فاضلی - دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن. گروه زراعت و اصلاح نباتات.رودهن.ایران

خلاصه مقاله:
بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا DSSAT در قالب نرم افزار CROPGRO-Soybean به منظور ارزیابی شبیه سازی مدل (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت در منطقه کرج آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 1389 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. در این آزمایش شبیه سازی صفات عملکرد دانه، بیوماس و شاخص برداشت برای رقم ویلیامز مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج شبیه سازی، مدل در شبیه سازی صفت بیوماس از بیست روز پس از کاشت تا پایان دوره رشد و عملکرد دانه از مرحله تشکیل دانه تا عملکرد نهایی موفق بوده اما در صفت شاخص 0) در همه تیمارها شبیه سازی به خوبی انجام نشد . مدل عملکرد دانه را با / برداشت به واسطه ضریب ویلموت پایین تر از حد مطلوب ( 6 0 به خوبی شبیه سازی نمود. دامنه تغییرات ضریب تبیین چهار / قدرت بالایی در هر چهار تاریخ کاشت با ضریب ویلموت بالای 66 0 محاسبه شد. این معیار های آماری نشانه توانایی خوب مدل در / 0 و 851 /920 ،0/966 ،0/ تاریخ کاشت مختلف به ترتیب برابر 985 شبیه سازی صفات اندازه گیری شده سویا در تاریخ کاشت های مختلف می باشد. دقت شبیه سازی مدل برای صفت بیوماس بسیار عالی 0 در سطح 1% معنی / 0 و 796 /909 ،0/986 ،0/ بود، به طوریکه تمامی ضریب تبیین چهار تاریخ کاشت مختلف به ترتیب با مقدار 889 دار شد. لذا می توان بعد از واسنجی و بررسی صحت کارکرد مدل، و تکرار آزمایش و کاهش خطاهای اندازه گیری شده از مدل برای اهداف پژوهشی، و برنامه ریزی های مدیریتی در شرایط اقلیمی کرج استفاده نمود.

کلمات کلیدی:
شبیه سازی، مدل ، CROPGRO-Soybean تاریخ کاشت، عملکرد دانه، بیوماس، شاخص برداشت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141031/