CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی آزمایشگاهی تاثیر احداث سرریزهای مستغرق بر جابجایی خ طالقعر از قوس خارجی

عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی تاثیر احداث سرریزهای مستغرق بر جابجایی خ طالقعر از قوس خارجی
شناسه (COI) مقاله: IHC10_085
منتشر شده در دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد همتی - دانشجوی دکتری ساز ههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی - استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سید محمود کاشفی پور - استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان - استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
سرریزهای مستغرق ١، سازههای سنگی با ارتفاع کوتاه هستند که تماماَ زیر سطح آب قرار می گیرند و در رودخان ههای مئاندری جهت کنترل جابجایی پیچا نها، بهبود شرایط کشتیرانی، ایجاد زیستگاه آبزیان و ... احداث م یشوند. در این تحقیق جابجایی خ طالقعر رودخانه در حالتهای بدون سرریز 180 و 230 لیتر در ثانیه در مقاطع مختلف قوس مرکزی یک پیچا نرود سینوسی، مورد بررسی قرار گرفته ، و با وجود سرریزهای مستغرق برای سه دبی 120 است. برای بررسی این پدیده، تعداد سه سرریز با زاویه 60 درجه در قوس بیرونی احداث گردیدند. در این تحقیق نسبت فاصله سازه ها به طول تاج آن برابر با 3، ارتفاع آنها 30 درصد عمق متوسط آب و طول آنها 40 درصد عرض سطح آب در دبی طراحی م یباشند. شرایط آزمایشات در این تحقیق به صورت بستر زنده ( تزریق پیوسته رسوب ) بود که از رسوب با قطر متوسط برابر با 1/6 میل یمتر استفاده گردید. نتایج نشان داد که با احداث این ساز هها، خ طالقعر از قسمت خارجی قوس به سمت مرکز آبراهه و در امتداد دماغه سرریزها انتقال یافت و نسبت عرض سطح آب به عمق در حالت بدون سازه کمتر از حالت با وجود سرریزهای مستغرق اتفاق افتاد.

کلمات کلیدی:
سرریزهای مستغرق، قوس خارجی، خ طالقعر رودخانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140748/