CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی آزمایشگاهی ارتفاع نقطه غوطهوری و شبیه سازی عددی آن با استفاده از مدل Flow-3D

عنوان مقاله: بررسی آزمایشگاهی ارتفاع نقطه غوطهوری و شبیه سازی عددی آن با استفاده از مدل Flow-3D
شناسه (COI) مقاله: IHC10_077
منتشر شده در دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن گلیج - دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی - استاد گروه مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حامد ارجمندی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی کاهه - دانشجوی دکترای سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
در برخورد توده جریان غلیظ با توده سیال ساکن، جریان غلیظ به درون سیال ساکن نفوذ کرده که باعث ایجاد مکان غوطهوری شده و عمق غوطه وری را باعث می شود. در تمامی آزمای شها ارتفاع غوطهوری در دبیهای مختلف از سیال غلیظ و تفاوت دانسیته 6 ، 9 ، 13 و 16 گیلوگرم بر مترمکعب برای سه شیب8 ، 12 و 16 درصد اندازهگیری شد. سپس با استفاده از مدل Flow-3D ارتفاع نقطه غوط هوری برای شرایط آزمایشگاهی موجود شبی هسازی شد. بررسی مقایسهای نشان داد که عمق غوط هوری برآورد شده با استفاده از Flow-3D نسبت به مقادیر اندازه گیری شده بیشتر بوده به گون های که به طور متوسط برای شیب 12 درصد مدل ریاضی حدود 30 درصد نتایج را بیشتر پی شبینی نموده و این در حالی است که برای کلیه شی بها به طور متوسط نتایج حاصل از مدل، 27 درصد بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده می باشد.

کلمات کلیدی:
جریان غلیظ، نقطه غوطه وری ، Flow-3D ، مدل فیزیکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140740/