CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تولید آدامس عملگر با استفاده از اسید سیتریک ریزکپسولهشده با اینولین و کازئین

عنوان مقاله: تولید آدامس عملگر با استفاده از اسید سیتریک ریزکپسولهشده با اینولین و کازئین
شناسه (COI) مقاله: NCFOODI18_052
منتشر شده در هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه رحیمی طبالوندانی - دانشجوی دوره دکتری تکنولوژی مواد غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ترب
سلیمان عباسی - عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت
محمدحسین عزیزی تبریززاد - عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت

خلاصه مقاله:
در این پژوهش برای نخستین بار از دو ماده اینولین و کاز ئین که هر دو دارای خواص عملگری شناخته شدهای هستند به عنوان ماده پوشش دهنده ر یزکپسولهای پودر اس ید س یتریک (در دامنه کمتر از 100 میکرون ) استفاده گردید؛ در مرحله بعدیریزکپسولهای فوق به آدامس های نواری معمولی اضافه شدند تا در نهایت آدامسی با خواص عملگری تولید شود . برای ریزکپسول سازی نیز از دو نسبت 5:1 و 10:1 هسته (پودر اسید سیتریک ) به دیواره (اینو لین و کاز ئین)، شدت های 10 تا 100درصد امواج مایکروویو و مدت زمان های 50 تا 250 ثانیه ای استفاده شد . عکس برداری ریزکپسول های تولید شده با میکروسکوپ، الکترونی و بررسی کیفی آنها نشان داد که شرایط بهینه برای ریزکپسول سازی پودر اسید سیتریک با اینولین و کازئین، نسبت 10:1 شدت 100 درصد امواج ما یکرویو و مدت زمان به ترتیب 50 و 150 ثانیه بود. در مرحله بعدی این دو نوع ریزکپسو ل بههمراه پودراسید سیتریک بدون پوشش و ریزکپسول تجاری اسید سیتریک به آدام س نواری اضافه و آزمون حسی از نوع رتبه بندی توسط گروهچشایی برای ارزیابی بافت، ماندگاری طعم و پس مزه انجام شد. یافته ها نشان د ادند که آدامس های حاوی ریزکپسو ل های پوشش دار شده با اینولین از لحاظ دو ویژگی ماندگاری طعم و پس مزه در جایگاه نخست بوده و برای ویژگی بافت نیزریزکپسول های تجاری بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند

کلمات کلیدی:
آدامس؛ غذای عملگر؛ اینولین؛ کازئین؛ ریزکپسول؛ اسید سیتریک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140460/