CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثرات فصول مختلف کاشت و فاصله ردیف بر میزان تجمع نیترات در برگ و دمبرگ اسفناج در شرایط آب و هوایی ایلام

عنوان مقاله: بررسی اثرات فصول مختلف کاشت و فاصله ردیف بر میزان تجمع نیترات در برگ و دمبرگ اسفناج در شرایط آب و هوایی ایلام
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_424
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسینعلی اسدی قارنه - گروه تولیدات گیاهی دانشگاه ایلام
رضا تبارکی - عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

خلاصه مقاله:
سبزیها به عنوان یک منبع مهم تأمین کننده ویتامینها و مواد معدنی برای انسان به شمار رفته و مصرف روزانه آنها به صورتهای مختلف توصیه شده است. بنابراین باید از سالم بودن آنها اطمینان داشته باشیم. یکی از معیارهای سلامت سبزیها عدم تجمع نیترات در آنها می باشد. به منظور تعیین میزان تجمع نیترات در اندامهای مصرفی اسفناج این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام در پاییز سال 1386 و بهار 1387 انجام شد. بذور اسفناج برگ پهن ورامین در دو فصل پاییز و بهار با فاصله ردیفهای کاشت دست پاش، 15، 30 و 45 سانتیمتر و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار کشت شدند. اندازهگیری میزان تجمع نیترات در برگ و دمبرگ اسفناج نشان داد که اثر فاصله کشت روی مقدار تجمع نیترات در کشت پاییزه و بهاره در سطح 1 درصد معنیدار است و میزان تجمع نیترات به شدت تحت تأثیر فاصله ردیف های کاشت قرار میگیرد. بیشترین میزان تجمع نیترات در برگ و دمبرگهای اسفناج در کشت پاییزه و با روش کشت سنتی مشاهده شد و مقدار آن به ترتیب 48/90 و 90/50 میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک بود. کمترین مقدار تجمع نیترات نیز در فاصله کشت 45 سانتیمتری اندازه گیری شد و مقدار آن در برگ 21/95 میلیگرم درکیلوگرم ماده خشک و در دمبرگ 65/96 میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک بود. مقدار تجمع نیترات در کشت بهاره از کشت پاییزه کمتر بود. بیشترین مقدار تجمع نیترات در برگ و دمبرگ های اسفناج کشت شده در کشت بهاره در روش کاشت سنتی و به ترتیب برابر 21/66 و 87/11 میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک بود.

کلمات کلیدی:
اسفناج، فصول مختلف کاشت، فاصله ردیف، عملکرد، تجمع نیترات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140401/