CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه تأثیر قارچ میکوریز بر رشد رویشی ارقام آفتابگردان

عنوان مقاله: مطالعه تأثیر قارچ میکوریز بر رشد رویشی ارقام آفتابگردان
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_388
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

کیوان کلانتری زاده - دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
منوچهر جم نژاد - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
عاطفه خوش لهجه مفرد - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

خلاصه مقاله:
بمنظور بررسی اثر قارچ میکوریزا بر جذب نیتروژن و رشد رویشی دو رقم آفتابگردان، آزمایشی در سال 1387 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلالامی واحد ساوه به اجرا درآمد. فاکتورها شامل فاکتور اول استفاده و عدم استفاده از قارچ میکوریزای گونه Glomusinteraradices و فاکتور دوم ارقام آذرگل و پروگرس آفتابگردان بود. آزمایش به صورت گلدانی انجام شد و خاک گلدانها قبل از کشت به مایه تلقیح قارچ آلوده گردید و گیاهان در مرحله ستاره ای شدن برداست شدند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که غلظت و محتوای نیتروژن در گیاهان مایه زنی شده بطور معنی داری نسبت به گیاهان مایه زنی نشده افزایش داشتند. صفات مورفولوژیک شامل ارتفاع اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، طول ریشه، وزن خشک ریشه، سطح برگ و وزن خشک برگ درگیاهان مایه زنی شده به طور معنی داری نسبت به گیاهان مایه ز نی نشده بیشتر شدند و همچنین شاخص های رشد شامل سرعت رشد گیاه (CGR)، سرعت رشد نسبی(RGR)، شاخص سطح برگ (LAI)، نسبت سطح بر گ(LAR) و سطح ویژه برگ (SLA) درگیاهان میکوریزایی شده افزایش معنی داری نسبت به گیاهان میکوریزایی نشده داشتند. دو شاخص میزان فتوسنتز خالص (NAR) و وزن مخصوص بر گ (SLW) درگیاهان میکوریزایی شده نسبت به گیاهان مایه زنی نشده به طور معنی داری کوچکترشدند.

کلمات کلیدی:
قارچ میکوریزا، Glomus interaradices، جذب نیتروژن، صفات موفولوژیک، شاخص های رشد، آفتابگردان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140366/