CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ارقام زراعی گندم

عنوان مقاله: سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ارقام زراعی گندم
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_367
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد مرادی - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

خلاصه مقاله:
وزن نهایی دانه یکی از اجزاء عملکرد دانه در گندم است که به سرعت و طول دوره پر شدن دانه وابسته است. درک فرایند پرشدن دانه ممکن است در برنامه های اصلاحی گندم برای افزایش عملکرد دانه و تولید ارقام مورد نظر سودمند باشد. این بررسی به منظور تعیین بهترین روش اندازه گیری یا مدل برآورد کننده سرعت و طول دوره پرشدن دانه و تعیین روابط همبستگی بین سرعت و طو ل دوره ی پرشدن دانه با وزن نهایی دانه 6 رقم گندم در سا ل زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد شوشتر، در قالب طرح بلو ک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. نظر به اینکه منحنی لجستیک برازش بهتری داشت از آن برای برآورد سرعت و طول دوره پر شدن دانه استفاده شد، تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که ارقام مورد آزمایش از لحاظ سرعت و طول دوره پر شدن دانه دارای اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد و از نظر وزن نهایی دانه در سطح 5 درصد داشتند. که این امر حاکی از وجود تفاوت ژنتیکی ارقام مورد بررسی می باشد. همبستگی بین طول دوره پر شدن دانه و وزن نهایی دانه مثبت ومعنی دار نبود. همبستگی فنوتیپی بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه بسیار جزیی و ناچیز بود، که نشان دهنده عدم همبستگی ژنتیکی بین این صفات می باشد با این حال با آگاهی از عدم همبستگی ژنتیکی بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه انتخاب همزمان برای افزایش سرعت پر شدن دانه و وزن نهایی دانه بدون افزایش طول دوره پر شدن دانه امکان پذیر است.

کلمات کلیدی:
منحنی لجستیک، سرعت و طول دوره پر شدن دانه، وزن نهایی دانه و گندم نان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140346/