CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تأثیر علفکش بر عملکرد و کنترل علفهای هرز مزارع نیشکر خوزستان

عنوان مقاله: بررسی تأثیر علفکش بر عملکرد و کنترل علفهای هرز مزارع نیشکر خوزستان
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_333
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامعلی حاجی شرفی - گروه زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهدی زیره زاده - گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عبدالحسین آبروش - گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

خلاصه مقاله:
این تحقیق جهت مطالعه کارایی کاربرد پیش رویشی سه نوع علفکش ترایفلورالین، آترازین ومتریبیوزین بر تعداد علفهای هرزمزارع وعملکرد کولتیوارتجارتی نیشکر CP 48-103 در سال زراعی 84-83 در کشت و صنعت امیر کبیردر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار در 4 تکرار انجام شده است. نحوه استفاده از علفکشها: الف) ترایفلورالین بصورت پیش کاشت "خاک مخلو ط" به نسبتهای 2/7، 1/0 و 2 کیلوگرم ماده موثره درهکتار ، ب) آترازین ومتریبیوزین بصورت اسپری در سطح خاک قبل از اولین آبیاری به نسبتهای 4 و 2/45 کیلوگرم ماده موثره در هکتا ر. نتایج حاصل از این آ زمایش در خصوص تعداد علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در واحد سطح در مقایسه با شاهد نشان داد که در بین تیمارها، ترایفلورالین 2 کیلوگرم در هکتار و آترازین 4 کیلوگرم در هکتار طول دوره اثرشان بر روی علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ بهتر و بیشتر از سایر تیمارها بود و همچنین میزان وزن تر مجموع علفهای هرز در این تیمارها بمراتب کمتر از سایر تیمارها بود. درخصوص تعداد علفهای هرز در فارو ویا در سطح پشته نیزتیمارهای ترایفلورالین 2 کیلوگرم در هکتاروآترازین 4 کیلوگرم در هکتار در تمامی دوره های شمارش بهترین کنترل را داشتند. البته تیمارترایفلورالین 2 کیلوگرم در هکتار در سطح پشته ها موثرتر آترازین 4 کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به آنالیز فاکتورهای کمی(تعداد ساقه، ارتفاع ساقه، وزن تک ساقه و درصد ساکارز) و فاکتورکیفی(درجه خلوص شربت) محصول در این تحقیق نشان داده شد که اثر علفکشها بر تعداد ساقه، ارتفاع ساقه و بروزن تک ساقه و نهایتا عملکرد ساقه در سطح پنچ درصد معنی دار گردید. عملکرد تیمار آترازین با 9/24 تن در هکتار بیشترین تولید و تیمار شاهد بدون سمپاشی و وجین با 82/95 تن در هکتار ( 14 درصد کاهش) کمترین تولید را داشت. اختلاف عملکرد ساقه تیمار آترازین نسبت به عملکرد تیمارترایفلورالین 1/2 کیلو گرم در هکتار به میزان 89/90 تن در هکتار(6/9 درصد کاهش) معنی دار بود و این بیانگر شدت خسارت علف کش ترایفلورالین بر عملکرد ساقه اس ت. ولی اختلاف عملکرد ساقه سایر تیمارها معنی دار نشد و همگی تقریباً در یک گروه آماری قرار گرفتند. فاکتورهای درصد ساکاروز ودرجه خلوص شربت در تیمارهای مختلف معنی دار نشدند لذا در این تحقیق نشان داده شده است که درصد ساکارز و درجه خلوص شربت بیشتر تحت کنترل صفات ژنتیکی و استعداد ذاتی واریته بوده و کمتر تحت تاثیر تیمارهای محیطی قرار می گیرند.

کلمات کلیدی:
نیشکر، کنترل علفهای هرز، آترازین، متریبیوزین، ترایفلورالین، عملکرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140314/