CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر تیمار بذر و رژیم آبیاری بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد روغن و پروتئین دانه ارقام مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorius L)

عنوان مقاله: اثر تیمار بذر و رژیم آبیاری بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد روغن و پروتئین دانه ارقام مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorius L)
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_318
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

انسیه اشرفی - کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه جامع علمی کاربردی شاهرود
خورشید رزمجو - دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:
این مطالعه در سال 1386-87 در مزرعه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور ارزیابی اثر هیدروپرایمینگ بر روی سه رقم گلرنگ تحت سه رژیم آبیاری انجام گرفت. برخی از مطالعات اثرات سودمند پرایمینگ بذر را بر روی گیاهان مختلف بررسی کرده اند اما در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد خصوصیات مربوط به جوانه زنی، مراحل نموی، عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی بذور تیمار شده ژنوتیپ های مختلف گلرنگ وجود دارد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش سه رژیم آبیاری (پس از 70، 105 و 140 میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کلاس آ) به عنوان کرت اصلی و دو سطح تیمار بذر (بذور تیمار شده با آب و بذور شاهد) و سه رقم گلرنگ (کوسه، PI و IL111) به صورت فاکتوریل در کرتهای فرعی پیاده شدند. در این مطالعه عملکرد دانه در واحد سطح در حالت هیدروپرایمینگ نسبت به بذور شاهد حدود 35% بیشتر بود. با افزایش میزان رطوبت قابل دسترس برای گیاه بر عملکرد دانه افزوده شد و رقم کوسه از نظر عملکرد بر دو رقم IL111 و PI برتری داشت. درصد روغن در حالت هیدروپرایمینگ نسبت به حالت شاهد و در رقم کوسه نسبت به دو رقم IL111 و PI بیشتر بود. درصد روغن و پروتئین در سطح احتمال 5 و 1 درصد تحت تاثیر تیمار رطوبتی قرار گرفتند، با این تفاوت که با تاخیر در آبیاری، درصد روغن کاهش و درصد پروتئین افزایش یافت. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق به نظر میرسد در شرایطی مشابه مطالعه حاضر جهت حصول عملکرد بیشتر در کشت بهاره گلرنگ، هیدروپرایمینگ بذر بر عدم تیمار بذر و واریته کوسه بر دو واریته IL111 و PI برتری داشته باشد.

کلمات کلیدی:
هیدروپرایمینگ، تیمار آبیاری، عملکرد، روغن و پروتئین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140299/