CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثرات تابش پرتو گاما بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا

عنوان مقاله: بررسی اثرات تابش پرتو گاما بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_285
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

مراد محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
آرش محمد زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
هادی محمد علی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تهران
رضا امیر نیا - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:
تابش پرتوهای گاما بر روی بذور یکی از راه های افزایش جوانه زنی بذور و حصول مقدار عملکرد بالاتر می باشد که البته مقدار تابش این پرتو بسیار مهم است. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی در 3 تکرار با تیمارهای 50، 100، 200، 300، 400، 500 گری پرتو گاما که توسط کبالت- 60 تامین شده بود به همراه تیمار شاهد در دو سطح گخانه ای و آزمایشگاهی انجام گرفت. نتایج حاصل از شرایط آزمایشگاهی نشان داد که بین درصد جوانه زنی نهایی و وزن خشک گیاهچه در سطح احتمال 1 درصد و بین وزن تر گیاهچه در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد، بطوریکه در این صفات تیمار دز 300 گری بهترین وضعیت را نسبت به سایر تیمارها دارد. نتایج حاصل از شرایط گلخانه ای نشان داد که بین غلظت کلروفیل در دزهای مختلف پرتو گاما در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد و نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمار دز 400 گری با غلظت کلروفیل 24/02 بیشترین مقدار را دارد. بطور کلی نتایج آزمایشات انجام شده نشان م یدهد که تیمار پرتو گاما بین صفات مورد بررسی تأثیر ناهمگنی دارد، بطوریکه دز مشخصی در برخی صفات باعث کاهش و در برخی دیگر باعث افزایش صفات مورد بررسی شده است.

کلمات کلیدی:
کلزا، پرتو گاما، گیاهچه، آزمایشگاهی، گلخانه ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140266/