CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر آرایش و تاریخ کاشت بر عملکرد میوه و اجزا عملکرد میوه خربزه جاجو

عنوان مقاله: اثر آرایش و تاریخ کاشت بر عملکرد میوه و اجزا عملکرد میوه خربزه جاجو
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_261
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرامرز سیدی - ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلست
محمد نعمتی - ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلست

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی اثرتاریخ و آرایش کاشت بر عملکرد میوه خربزه جارجو و برخی دیگر از صفات، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی و بصورت اسپلیت فاکتوریل و در چهار تکرار به مدت دو سال از سال 1386 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا گردید. رقم مورد کاشت خربزه جارجو بود. چهار تاریخ کاشت از 20 فروردین و به فواصل هر 10 روز کرت اصلی را تشکیل می دادند و ترکیبی از فواصل ردیف(180، 230، و 280 سانتی متر) و فواصل بوته(50 و70 سانتی متر) کرت فرعی را تشکیل می دادند. کاشت به صورت جوی و پشته ای بود. به منظور تعیین کل عملکرد میوه، متوسط وزن میوه، تعداد میوه در بوته و در هکتار، ردیف های میانی با دست برداشت گردید. پس از پایان هر سال تجزیه واریانس ساده روی عملکرد میوه وسایر صفات مورد بررسی انجام و مقایسه میانگین صفات به روش حداقل تفاوت معنی دار انجام شد. جهت تجزیه داده ها از نرم افزار آماری S.A.S استفاده شد. در سال 1386 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد میوه، وزن میوه و تعداد میوه در هکتار معنی دار بود. همانند سال اول بیشترین عملکرد میوه در تاریخ کاشت 20 فروردین حادث شد. کمترین فاصله ردیف بیشترین عملکرد میوه را تولید نمود. با توجه به نتایج آزمایش و در نظر گرفتن عملکرد میوه و وزن میوه تاریخ کاشت مناسب در منطقه برای خربزه جارجو نیمه اول فروردین می باشد. آرایش کاشت مناسب با توجه به نتایج این آزمایش فاصله ردیف 180 سانتی متر و فاصله روی ردیف 70 سانتی متر است.

کلمات کلیدی:
خربزه، آرایش کاشت، تاریخ کاشت، عملکرد میوه، وزن میوه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140242/