بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت پیشرفته با نیل بر توسعه پایدار مطالعه موردی شهرداری کلانشهر تبریز

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 212

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC04_094

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1400

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت پیشرفته با نیل بر توسعه پایدار در شهرداری کلانشهر تبریز صورت گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. کارکنان سازمان شهرداری کلانشهر تبریز جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که از میان آنها تعداد ۱۲۰ نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت پیشرفته می باشد. روایی این پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان سازمان شهرداری مجددا تایید گردید. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بالای ۷۰ / برآورد گردید. از آزمون های آماری کالموگروف-اسمیرینف، همبستگی پیرسون استفاده گردید.نرم افزار آماری SPSS جهت تحلیل داده ها به کار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو بعد سرمایه اجتماعی (ساختاری و ارتباطی) دارای رابطه معناداری با مولفه های مدیریت پیشرفته و توسعه پایدار می باشد. بر این اساس می توان اظهار نمود که توسعه پایدار همراه با سیستم مدیریت پیشرفته و سرمایه اجتماعی محقق می شود، و سرمایه اجتماعی همچون پدیده ای نیرومندزمینه این پیشرفت را برای سازمان ها مهیا می کند.

نویسندگان

سعید فیروزی

کارشناسی ارشد، عمران – سازه، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تبریز، تبریز، ایران