بررسی تاثیر ابعاد تجارت الکترونیک بر بهبود عملکرد شرکت پست (مطالعه موردی شرکت پست استان آذربایجان غربی)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEMN02_003

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1400

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد تجارت الکترونیک بر بهبود عملکرد شرکت پست انجام گرفت. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان شرکت پست استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۰ تشکیل داده اند که تعداد آنها۲۷۶ نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران۱۶۱ نفر برآورد شد و در ادامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه ابعاد تجارت الکترونیک گریم(۲۰۰۴) و پرسشنامه بهبود عملکرد سونگ (۲۰۰۸) می باشد که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقهبندی، تلخیص و توصیف دادههای آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمونهای کلموگروف- اسمیرنف، r پیرسون و رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بوسیله آزمون رگرسیون خطی نشان داد تجارت الکترونیک و ابعاد آن (حمایت مدیریت عالی از تجارت الکترونیک، مزایای درک شده، سازگاری درک شده، رقابتی بودن) بر بهبود عملکرد شرکت پست استان آذربایجان غربی موثر است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عسگر اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا، آذربایجان شرقی، ایران

احد محمود زاده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا، آذربایجان شرقی، ایران