بررسی موانع موفقیت کامل اجرای پروژه های عمرانی شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1391911
تاریخ درج در سایت: 17 بهمن 1400
دسته بندی علمی: ساخت و مدیریت پروژه
مشاهده: 847
تعداد صفحات: 118
سال انتشار: 1390

فایل این طرح پژوهشی در 118 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

طرحهای عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند و به اعتبار این طرحها ، سرمایه گذاری های دولتی محقق و به همراه سایر سرمایه گذاری های بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را موجب  می شوند ؛ پس بسیار با اهمیت خواهد بود که این طرحها با موفقیت کامل اجرا شوند ، دیدگاههای سنتی در تعریف موفقیت پروژه ها ، بر سه عامل زمان ،  و کیفیت تاکید دارند. عوامل زیادی بر عدم موفقیت طرحهای عمرانی موثر است که شناسایی این عوامل کمک شایانی به اجرای موفقیت آمیز طرحها و پروژه های عمرانی می کند.

هدف کلی تحقیق بررسی موانع موفقیت کامل اجرای طرحهای عمرانی شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی می باشد. برای این منظور موانع موفقیت در سه عامل ضعف و نارسایی عوامل مدیریتی ، ضعف و نارسایی عوامل قانونی- حقوقی و ضعف و نارسایی عوامل منابع تعریف و بر این اساس چهار فرضیه تنظیم گردیده است.

جامعه آماری تحقیق، عبارت است از کلیه مدیران و دست اندرکاران طرحهای عمرانی ملی و در دست اجرای شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی که در قالب سه گروه مختلف کارفرما ، مشاور و پیمانکار فعالیت داشته و تعداد آنها بالغ بر ۳۵۰ نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول ککران ، ۱۵۲ نفر بر آورد گردید که این نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه ای است که پس از تایید روایی و سنجش پایایی آن در اختیار نمونه مورد بررسی قرار گرفت.

برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ، از روش های آمار توصیفی و استنباطی( آزمون اسپیرمن ، آزمون کای دو ، آزمون کروسکال- والیس ، تحلیل مسیر و رگرسیون چند گانه) استفاده گردیده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که ضعف و نارسایی عوامل مختلف مدیریتی و قانونی- حقوقی و منابع، مانع موفقیت کامل اجرای پروژه های عمرانی شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی می گردد.

فهرست مطالب طرح پژوهشی

چکیده
فصل اول : طرح تحقیق                                                                  
مقدمه بیان                         بیان مساله . اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق . چارچوب نظری تحقیق.. مدل تحلیلی تحقیق . مدل عملیاتی  تحقیق. فرضیه های تحقیق .. متغیرهای تحقیق قلمرو تحقیق . محدودیتهای تحقیق .. تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ..            

فصل دوم : ادبیات تحقیق                                                                           

بخش اول: طرحهای عمرانی ..
فرایندهای مدیریت پروژه
گروههای فرایند .. نقشهای مدیریت پروژه موانع و مشکلات طرحهای عمرانی . بخش دوم : پیشینه تحقیق . مقدمه . مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور .. مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور ..

فصل سوم : روش تحقیق          

روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه روش نمونه گیری . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات .
روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل داده های آماری .
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهای آماری (یافته های تحقیق)           
مقدمه . بخش اول: توصیف آماری سوالات پرسشنامه .. بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری ..                                                    
  (آزمون آماری فرضیه های تحقیق)
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها                                                     
مقدمه . نتیجه گیری پیشنهادها..
پیوست ها
پیوست الف : نمونه پرسشنامه
پیوست ب : جدول عناوین طرحهای عمرانی شرکت ..
پیوست ج : خروجی SPSS
فهرست منابع    
منابع فارسی
منابع انگلیسی
چکیده لاتین

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

طرحهای عمرانی - ضعف و نارسایی عوامل مدیریتی- عوامل قانونی ، حقوقی - عوامل منابع - موفقیت کامل- نمونه گیری طبقه ای - روایی - پایایی