تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SKU-7-2_007

تاریخ نمایه سازی: 3 بهمن 1400

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بر دامنه امواج الکتروکاردیوگرام در اشتقاق اندامی دوم، پر رشدی بطن راست و وقوع تلفات ناشی از سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی انجام گرفت. آزمایش به مدت شش هفته با استفاده از ۲۰۸ قطعه جوجه ی خروس سویه ی Ross ۳۰۸ در یک طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار غذایی (جیره فاقد کرفس کوهی) به عنوان شاهد و سطوح ۵‎/۲ ، ۵ و ۵‎/۷ گرم در کیلوگرم پودر کرفس انجام شد. فراسنجه های فیزیولوژیکی، الکتروکاردیوگرافی،پر رشدی قلب و مرگ و میر ناشی از فشار خون ریوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد استفاده از پودرکرفس به طور معنی داری امواج T الکتروکاردیوگرام را افزایش و امواج S را کاهش داد (۰۵‎/۰ > P)‎. با افزایش سطح پودر کرفس در خوراک، غلظت پلاسمایی نیتریک اکساید افزایش یافت (۰۵‎/۰ >P)‎. سطوح ۵ و ۵‎/۷ گرم در کیلوگرم پودر کرفس تاثیر معنی داری در جلوگیری از پر رشدی بطن راست و مرگ و میر ناشی از فشار خون ریوی در طول دوره آزمایش داشت (۰۵‎/۰ > P)‎. این بررسی نشان داد استفاده از پودر کرفس کوهی در جیره می تواند با تاثیر مثبت بر فراسنجه های فیزیولوژیکی و بهبود عملکرد قلب، باعث کاهش سندروم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی شود .

کلیدواژه ها: