شناسایی و تبیین شایستگیهای مدیران دانشگاه

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MIUN-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1400

چکیده مقاله:

هدف این مقاله، شناسایی و تبیین شایستگی های مدیران دانشگاهها بوده است. روش: روش مقاله پیماشی(survey) می باشد. برای رسیدن به هدف، به مطالعه عمیق مبانی موضوع شایستگی پرداخته شده است و از نظرات مدیران دانشگاه به عنوان خبره، برای طراحی الگوی اولیه و سپس برای تکمیل آن، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، تمامی مدیران دانشگاهی استان قم بوده است. یافته های تحقیقنشان می دهد که مدیران دانشگاه باید دارای شایستگی های مدیریتی، اجتماعی و فردی باشند. شایستگی های مدیریتی شامل شایستگی های ادراکی، رهبری، تصمیم گیری و اجرایی؛ شایستگی های اجتماعی شامل شایستگی های ارتباطی، کار تیمی، مدیریت افراد و دانشجومحوری و شایستگی های فردی شامل ویژگی های شخصیتی، اخلاقی و اختصاصی است. نتیجه گیری: فهرست شایستگی های مدیران دانشگاه بر مبنای سه چارچوب محوری شایستگی اجتماعی، شایستگی فردی و شایستگی مدیریتی استوار است.