ارزیابی تاثیر تزریق داخل عضلانی هورمون رشد بر تغییرات هیستومورفومتری صفحه رشد استخوان ها در خرگوش نابالغ

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 123

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SKU-11-1_007

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1400

چکیده مقاله:

این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیرات هیستوپاتولو‍ژیک هورمون رشد بر صفحه رشد برخی استخوان ها در خرگوش نابالغ انجام شد. به این منظور، شانزده راس خرگوش سفید نیوزلندی نابالغ نر با سن ۴-۲ ماه، به دو گروه آزمایش (گروه اول) و کنترل (گروه دوم) تقسیم شدند. به گروه آزمایش، در فواصل ۷ روزه به مدت۱۰ هفته، ۳‎/۰ واحد به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ده هفته، سوماتوتروپین به صورت عضلانی و به گروه کنترل در فواصل مشابه، هم حجم دارو، نرمال سالین تزریق گردید. در انتهای مطالعه، خرگوش ها با تزریق داروی بیهوشی، کشته شده و استخوان های زند زبرین، بازو، ران، درشت نی و مهره اول کمری جداسازی و بررسی مورفومتریک بر روی دو انتها و بخش میانی صفحه رشد انجام و داده های به دست آمده (به میلی متر) به روش آنالیز واریانس یک طرفه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد قطر صفحه رشد استخوان زند زبرین، در گروه اول نسبت به گروه دوم، تفاوت معنی داری نداشت در حالی که اندازه گیری قطر صفحه رشد در استخوان های ران، بازو، درشت نی و مهره اول کمری، نشان دهنده افزایش معنی دار قطر صفحه رشد نسبت به گروه کنترل بود (۰۵‎/۰ P?). نتایج این بررسی نشان داد تزریق دزاژ پایین سوماتوتروپین در مدت زمان مذکور، در خرگوش های نابالغ منجر به افزایش قطر صفحه رشد و کمک به فعالیت طولانی تر آن در فرایند رشد استخوان های کورتیکال و ترابکولار می شود و در عین حال، تاثیر یکسانی بر استخوان های بلند ندارد