اثربخشی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی مبتنی بر رویکرد هیجان محور بر سلامت اجتماعی و کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 221

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSCH-9-0_010

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1400

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش اثربخشی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی مبتنی بر رویکرد هیجان محور بر سلامت اجتماعی و کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ بوده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و جامعه آماری پژوهش حاضر ۱۴۶۴ نفر (۷۳۲ زوج) متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر بودند. حجم نمونه پژوهش ۳۰ زوج بود که به روش داوطلبانه جایگزینی تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) در معرض آموزش غنی سازی زندگی زناشویی مبتنی بر رویکرد هیجان محور قرار گرفتند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه های سلامت اجتماعی کیز و شاپیرو و تعارضات زناشویی براتی و ثنایی بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار ۲۳ SPSS مورد تحلیل قرار گفتند. یافته ها نشان داد که آموزش غنی سازی زندگی زناشویی مبتنی بر رویکرد هیجان محور باعث بهبود مولفه های سلامت اجتماعی یعنی انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه گردید. هم چنین آموزش غنی سازی زندگی زناشویی مبتنی بر رویکرد هیجان محور باعث افزایش جلب حمایت فرزند و اثر منفی بر کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، واکنش های هیجانی، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و جدا کردن امور مالی از یکدیگر در آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه دارد.

کلیدواژه ها:

: آموزش غنی سازی زندگی زناشویی مبتنی بر رویکرد هیجان محور ، سلامت اجتماعی ، تعارضات زناشویی

نویسندگان

ستاره محنایی

استادیار گروه روانشناسی، واحد خورموج، دانشگاه آزاد اسلامی، خورموج، ایران

صدیقه گلکام

کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

سودابه سرخوش

کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

رضا فراشبندی

دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران