بررسی ویژگی های خوشنویسی در آثار نگارگری دوره ایلخانی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 630

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HLCONFF01_003

تاریخ نمایه سازی: 7 دی 1400

چکیده مقاله:

با شکل گیری مکتب نگارگری تبریز اول در دوره ایلخانان مغول (قرون ۷ و ۸ ه. ق.) و پرداختن هنرمنداننگارگر به نقاشی و نسخه آرایی، بار دیگر شاهد ارتباط نگارگری و خوشنویسی در نسخ خطی این دوره هستیم.با توجه به این که در امر کتابت اشعار و متون این آثار، خط نسخ مورد استفاده قرار می گرفته، هدف از اینپژوهش شناخت مشخصه های خط نسخ در تعریف همنشینی اش با نگاره ها و تبیین نحوه کاربردش با نسخادبی دوره ایلخانان بود. این پژوهش از نظر روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بود و شیوه جمع آوری اطلاعات برپایه مطالعات کتابخانه ای بودهاست. سوال اصلی این بود که چرا در آثار نگارگری عصر ایلخانی، خط نسخبیشترین کاربرد را در همنشینی با نگاره های نسخ ادبی داشته است؟نتایج پژوهش حکایت از آن داشت که یکی از دلایل اصلی انتخاب خط نسخ برای کتابت نسخ خطی مصور دورهایلخانی، نمود بیشتر قواعد و اصول دوازده گانه خوشنویسی در این خط نسبت به سایر خطوط رایج آن دورانبوده است. رعایت این اصول در خوشنویسی اثر که شامل دقت در روابط حروف، ترکیب کلمات و نسبت هایزیبایی شناسانه آن می شود، به همراه طراحی، قلمگیری و ترکیب بندی عناصر نگارگری، می توانند در راستایخلق یک اثر هنری، مکمل هم باشند.

نویسندگان

سیدعلی زجاجی

دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

فهیمه زارع زاده

استاد و عضو هیئت علمی گروه هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس