ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه پرستاری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 283

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNR-12-6_007

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: اعتماد به نفس یکی از مولفه های مرتبط با افزایش نگرش مثبت به حرفه، احساس قدرتمندی و داشتن چشم انداز بهتر برای آینده در حرفه پرستاری معرفی شده است. نظر به ماهیت حرفه پرستاری و جایگاه آن در جامعه، و نگرش دانشجویان به پرستاری، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی- همبستگی به صورت مقطعی در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ در تهران انجام شد. جامعه پژوهش، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران بودند که ۱۸۰ نفر با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. داده ها به شیوه خودگزارشی و با استفاده از پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ و پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران جمع آوری شد. پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ از روایی درونی رضایت بخش ۷۷/۰ برخوردار بوده و پایایی آن از طریق همبستگی آزمون مجدد در دامنه ۸۸/۰-۸۲/۰ و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه ۸۸/۰-۷۷/۰ در مطالعه علیزاده و همکاران تامین شده است. روایی محتوا و پایایی پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران با استفاده از روش آزمون مجدد و تجزیه و تحلیل موردی در مطالعه بنادرخشان تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و محاسبه میانگین، انحراف معیار، آزمون تی مستقل، آزمون آنالیز واریانس و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اعتماد به نفس و نگرش دانشجویان به حرفه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (۰۰۱/۰ > P). همچنین نگرش به حرفه در بین دانشجویان دختر و دانشجویانی که معدل بالاتری داشتند مثبت تر بود (۰۰۱/۰ = P). نتیجه گیری: پیشنهاد می شود اقداماتی مانند آموزش مهار تهای اجتماعی، شناسایی استعدادهای بالقوه و فراهم ساختن شرایط برای بالفعل شدن آنها، استفاده صحیح از بازخوردها و نظرات دانشجویان در تصمیم گیری ها و تامین نیازهای معنوی آنان در جهت افزایش اعتماد به نفس و فراهم نمودن موقعیت های آموزشی مناسب انجام گیرد.  

نویسندگان

فاطمه غفرانی کلیشمی

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

افسانه صدوقی اصل

Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

احمد ایزدی

Imam Hussein University, Tehran, Iran

آرزو محمدخانی غیاثوند

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

رضا جهانی

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ملیحه نصیری

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Patidar AB, Kaur J, Sharma SK, Sharma N. Future nurses' ...
 • Chiang YM, Chang Y. Stress, depression, and intention to leave ...
 • Pugsley L, Oldham C, Dobbs M. Nurses' Attitudes toward Their ...
 • Al-Omar BA. Knowledge, attitudes and intention of high school students ...
 • Degazon CE, Shaw HK. Urban high school students' perceptions of ...
 • Neilson GR, Lauder W. What do high academic achieving school ...
 • Poreddi V, Ramachandra, Konduru R, Math SB. Assessing the attitudes ...
 • Coverston CR, Harmon KR, Keller ER, Malner AA. A comparison ...
 • Okasha MS, Ziady HH. Joining the nursing profession in Qatar: ...
 • Clark MC, Owen SV, Tholcken MA. Measuring student perceptions of ...
 • Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist. ۱۹۸۲;۳۷(۲):۱۲۲-۴۷ ...
 • Hagbaghery MA, Salsali M, Ahmadi F. The factors facilitating and ...
 • Bradbury-Jones C, Sambrook S, Irvine F. The meaning of empowerment ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۱۱/j.۱۳۶۵-۲۶۴۸.۲۰۰۷.۰۴۳۳۱.xCowin LS, Craven RG, Johnson M, Marsh HW. A longitudinal ...
 • Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. New Jersey: Princeton ...
 • Banaderakhshan H, Mehrabi Y, Yazdani S, Motazavi F. Comparing knowledge, ...
 • Alizadeh T, Farahani MN, Shahraray M, Alizadegan S. The relationship ...
 • Shukri RK, Bakkar BS, El-Damen MA, Ahmed SM. Attitudes of ...
 • Horsmann R. Attitudes of male undeclared university majors toward male ...
 • Altuntas S, Baykal U. Exemplar: factors influencing Turkish hospital nurses' ...
 • Chaboyer W, Najman J, Dunn S. Factors influencing job valuation: ...
 • Baggs JG, Ryan SA. ICU nurse-physician collaboration & nursing satisfaction. ...
 • Gonzalez HL, Palencia AP, Umana LA, Galindo L, Villafrade ML. ...
 • Mirbagher Ajorpaz N, Ranjbar N. Comparison of the effect of ...
 • Kermansaravi F, Navidian A, Imani M. Nursing students' views toward ...
 • Ouzouni C, Nakakis K, KoutsampasopoulosK KT. Student nurses' views of ...
 • Lambert V, Glacken M. Clinical support roles: a review of ...
 • Yamani N, Changiz T. Proposing a participatory model of teacher ...
 • Bulut H, Hisar F, Demir SG. Evaluation of mentorship programme ...
 • Moradi R, Mohammadi M, Bahman Ziari N, Teymourian N. The ...
 • نمایش کامل مراجع