بررسی تاثیر شخصیت معلمان ابتدایی شهرستان رشتخوار بر خودکارآمدی آنان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNAHS-3-25_002

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1400

چکیده مقاله:

از آنجا که یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان در میان تمامی موجودات زمین برخورداری از نیروی تفکر و مسولیت ناشیاز آن است، بررسی جنبه های مختلف شخصیت ،فکر، شیوه های فعال و خلاق کردن تفکر، تقویت و بهبود خودکارآمدی ؛ ازموضوعات مهمی است که انسانها برای کشف حقیقت و پیروی از آن باید بیاموزند و به کار گیرند. پژوهش حاضر از نوعتوصیفی – همبستگی و با هدف پیش بینی خلاقیت شغلی و خودکارآمدی، بر اساس ویژگی های شخصیتی معلمان مقطعابتدایی شهرستان رشتخوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار بودند کهمطابق جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی ساده تعیین گردید. برای گردآوری داده ها ازپرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI (۱۹۸۶)، پرسشنامه خودکارآمدی معلم (۲۰۰۱) استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که؛ ویژگی هایشخصیتی ،خودکارآمدی معلمان را پیش بینی می کند، علاوه بر این نتایج نشان داد بین ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدیمعلمان بر حسب ویژگیهای جمعیت شناختی تفاوت وجود داشت.

نویسندگان

حلیمه نوری

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی،دانشگاه آزاداسلامی واحدتربت حیدریه،ایران

زینب نوری

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاداسلامی واحدتربت حیدریه،ایران