بررسی تاثیر شخصیت معلمان ابتدایی شهرستان رشتخوار بر خلاقیت شغلی آنان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 211

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNAHS-3-24_002

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1400

چکیده مقاله:

از آنجا که یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان در میان تمامی موجودات زمین برخورداری از نیروی تفکر و مسولیت ناشیاز آن است، بررسی جنبه های مختلف شخصیت ،فکر، شیوههای فعال و خلاق کردن تفکر، تقویت و بهبود بهره وری ؛ ازموضوعات مهمی است که انسان ها برای کشف حقیقت و پیروی از آن باید بیاموزند و به کار گیرند. پژوهش حاضر از نوعتوصیفی – همبستگی و با هدف پیش بینی خلاقیت شغلی ، بر اساس ویژگی های شخصیتی معلمان مقطع ابتدایی شهرستانرشتخوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار بودند که مطابق جدول کرجسیو مورگان، نمونه آماری ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی ساده تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ویژگی هایشخصیتی NEO-FFI (۱۹۸۶)، پرسشنامه خلاقیت شغلی جننی و همکاران (۱۳۸۹)، استفاده شد.برای تجنیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که؛ ویژگی های شخصیتیخلاقیت شغلی معلمان را پیشبینی میکند، علاوه بر این نتایج نشان داد بین ویژگی های شخصیتی و نین خلاقیت شغلیمعلمان بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت وجود داشت.

نویسندگان

حلیمه نوری

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی،دانشگاه آزاداسلامی واحدتربت حیدریه،ایران

زینب نوری

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاداسلامی واحدتربت حیدریه،ایران