بهبود برخی ویژگیهای گل آلسترومریا (Alstroemeria aurea) رقم Orange Queen با کاربرد برگی سدیم نیتروپروساید در شرایط کشت هیدروپونیک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 159

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI12_433

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی برگی سدیم نیتروپروساید بر برخی ویژگیهای گل شاخه بریده آلسترومریا رقم ʽOrange Queenʼ پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی با غلظتهای صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار SNP در شرایط کشت هیدروپونیک در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. در این پژوهش سدیم نیتروپروساید در غلظتهای ذکر شده با سه تکرار و هر تکرار شامل دو گلدان با فاصله هر دو هفته یکبار محلول پاشی شد. در پژوهش حاضر، صفاتی از قبیل طول و قطر گلچه، تعداد گلچه در هر ساقه گلدهنده و ماندگاری گل روی بوته اندازه گیری شدند. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد غلظتهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار سدیم نیتروپروساید باعث افزایش معنی دار تعداد گلچه ها نسبت به شاهد شد به طوری که بیشترین تعداد گلچه ۸/۳۳) عدد) در تیمار ۱۰۰ میکرومولار سدیم نیتروپروساید مشاهده شد و کمترین تعداد گلچه ۴/۶۶) عدد) در تیمار بدون کاربرد سدیم نیتروپروساید مشاهده شد. همچنین بیشترین طول گلچه ۵/۶۶) سانتیمتر) در تیمار ۱۰۰ میکرومولار سدیم نیتروپروساید و کمترین طول گلچه ۴/۸۰) سانتیمتر) در تیمار بدون کاربرد سدیم نیتروپروساید مشاهده شد. نتایج حاصل نشان داد که بیشترین ماندگاری گل روی بوته ۱۲/۶۶) روز) در تیمار ۱۰۰ میکرومولار سدیم نیتروپروساید و کمترین ماندگاری گل روی بوته ۱۰) روز) در غلظتهای ۲۰۰ و تیمار بدون کاربرد سدیم نیتروپروساید مشاهده شد. لازم به ذکر است که تاثیر سدیم نیتروپروساید بر قطر گلچه از لحاظ آماری معنیدار نگردید. با توجه به نتایج حاضر، می توان گفت کاربرد سدیم نیتروپروساید در غلظت ۱۰۰ میکرومولار بیشترین تاثیر را در بهبود ویژگیهای گل آلسترومریا داشت.

نویسندگان

سهیلا صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

زهره جبارزاده

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه