تعیین غلظت بحرانی نیتروژن و بسترکشت جایگزین پیتماس برای گیاه بنت قنسول رقم نوئل رد (Euphorbia pulcherrima) در سیستم هیدروپونیک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI12_356

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400

چکیده مقاله:

گیاه بنت قنسول یکی از مهمترین گلهای گلدانی در صنعت گلکاری میباشد. شرایط کشت و تغذیه گیاه در بهبود خصوصیات کیفی آن اهمیت فوق العاده ایی دارد. به دلیل افزایش تقاضا و افزایش هزینه های پیت ماس، یافتن ترکیبات با کیفیت بالا و کم هزینه به عنوان بستر کشت در باغبانی ضروری میباشد. بدین منظور در این تحقیق اثر دو فاکتور غلظتهای مختلف نیتروژن ۱۸۰)، ۲۳۰، ۲۸۰ و۳۳۰ میلی گرم بر لیتر) و بسترهای کشت (پیت ماس و پرلیت به نسبت ۱:۲ و کوکوپیت و پرلیت به نسبت ( ۱: ۲ بر برخی صفات گیاه بنت قنسول رقم نوئلرد مطالعه شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار و در مجموع ۲۴ گیاه به صورت گلدانی در گلخانه های تحقیقی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. هر گلدان حاوی یک گیاه بود. نتایج حاصل از بررسی صفات اندازه گیری شده نشان داد که بیشترین میزان وزن تر برگ ۱۸/۲۹) گرم)، پروتئین ۷/۴۱) میلی گرم بر گرم وزن تر) و محتوای عنصر غذایی نیتروژن ۳/۶۷) درصد) در غلظت ۲۳۰ میلی گرم بر لیتر و بستر کوکوپیت + پرلیت ایجاد شدند. تیمار ۲۳۰ میلی گرم بر لیتر نیتروژن باعث ایجاد حداکثر مقدار وزن خشک برگ ۴/۶۱) گرم) شد. مقایسه رشد و نمو بنتقنسول در بسترهای مبنی بر پیت ماس و کوکوپیت نشان داد که کیفیت گیاهان بنتالقنسول رشد یافته در کوکوپیت کم هزینه نه تنها با بنتالقنسول های رشد یافته در پیت ماس گران قیمت قابل مقایسه بود ، بلکه با کوکوپیت مزیت های دیگری نیز داشت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که غلظت ۲۳۰ میلی گرم بر لیتر نیتروژن و بستر ترکیبی کوکوپیت و پرلیت موجب بهبود شاخص های رشدی و خصوصیات کیفی بنت قنسول شده است.

نویسندگان

سمیه کاتبی

کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

پرویز نوروزی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

جواد رضاپور فرد

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران