بررسی نقش تاب آوری در پیشبینی اضطراب کرونا در زوجین

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 96

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCUMA01_042

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400

چکیده مقاله:

زوجینی که رویدادهایی همراه استرس و اضطراب تجربه میکنند، بیشتر در معرض پیامدهای منفی روانشناختی قرار میگیرند،لذا پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اضطراب کرونا براساس تاب آوری خانواده در میان زوجین شهر تالش انجام گردید.روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین ساکن شهر تالش در سال ۱۳۹۹ تشکیل دادند که به دلیل شیوع بیماری کرونا که تعداد ۴۰۰ نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت اینترنتی در این پژوهش شرکت کردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد اضطراب کرونا ویروس علیپور و همکاران (۱۳۹۸) و تاب آوری خانواده سیکبی (۲۰۰۵) استفاده شد. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار spss۲۳ تجزیه و تحلیل شد. نتایج بهدست آمده نشانداد که تاب آوری خانواده با اضطراب کرونا در زوجین، رابطه منفی و معنیدار دارد (P<۰/۰۱)، همچنین تاب آوری خانواده ۲۴ درصدواریانس اضطراب کرونا زوجین را تبیین میکند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر برای ارتقا خودشناسی افراد، یادگیری رویکردهای تاب آورانه در جهت مواجه با بیماریها و نگرانیها و ابهامات ناشی از گستردگی شیوع آن پیشنهاد میشود.

نویسندگان

شقایق رحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

حسین قمری گیوی

استاد، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

زهرا اخوی

استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ایران